دفاعیه دکتری؛ «به سوی شبکه منسجم الگوهای شهری» – دانشگاه تربیت مدرس

دفاعیه رساله دکتری؛ «به سوی شبکه منسجم الگوهای شهری» بازتعریفی نظام مند بر اساس مبانی منسجم قرآنی محورهای رساله: – گونه شناسی راهبردهای تحقیق در شهرسازی اسلامی – معرفی راهبرد ابتکاری «نیازپژوهی شبکه ای» – توصیفی منسجم از نظام های شهری با لحاظ رویکرد قرآنی – بررسی یک نمونه از مجموعه الگوهای شهری ارائه شده […]

نوشته دفاعیه دکتری؛ «به سوی شبکه منسجم الگوهای شهری» – دانشگاه تربیت مدرس اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.